Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bất Diệt Long Đế

Chương 5160: Phiên ngoại 1: Linh tiểu thư (2)

Chương truyện cần 20 LT để mua.

Truyện mua lẻ thì cứ Giá chương x Số chương, mua combo thì đến danh sách combo tìm giá

  • Mua 4 chương chỉ có tác dụng tiết kiệm thời gian.
  • Mua 4 chương thì 3 chương sau sẽ không phải ấn mua.
  • Ví dụ bạn đang ở chương 100 và mua 4 chương thì chương 101,102,103 sẽ không phải ấn mua.

trước